Cảm biến vị trí kiểu dây kéo

Cảm biến vị trí kiểu dây kéo

Cảm biến vị trí kiểu dây kéo - Draw Wire Position Sensor

 
 
 
84(024) 3750 5142
tshops - sieu thi thiet bi cong nghiep

Draw wire position sensor
max. 60 000 mm | WS-serie ASM

 • draw wire position sensor max. 60 000 mm | WS-serie ASM

 

Tape extension position sensor
0 - 25 000 mm | WB25KT ASM

 • tape extension position sensor 0 - 25 000 mm | WB25KT ASM

Absolute draw wire position sensor
0 - 15 000 mm | WS17KT ASM

 • absolute draw wire position sensor 0 - 15 000 mm | WS17KT ASM
 

Draw wire position sensor
0 - 1 250 mm | WS10 ASM

 • draw wire position sensor 0 - 1 250 mm | WS10 ASM
 

Explosion proof draw wire position sensor
WS12EX POSIWIRE® Series ASM

 

Tape extension position sensor
0 - 3000 mm | WB12 ASM

 • tape extension position sensor 0 - 3000 mm | WB12 ASM

Tape extension position sensor
0 - 2 000 mm | WB10ZG ASM

 • tape extension position sensor 0 - 2 000 mm | WB10ZG ASM

 

Draw wire position sensor in plastic housing
0 - 1 250 mm | WS10SG ASM

 • draw wire position sensor in plastic housing 0 - 1 250 mm | WS10SG ASM

 

Draw wire position sensor in die-cast-zinc housing
0 - 1 250 mm | WS10ZG ASM

 • draw wire position sensor in die-cast-zinc housing 0 - 1 250 mm | WS10ZG ASM
 

Absolute draw wire position sensor
0 - 1000 mm | WS42 ASM

 • absolute draw wire position sensor 0 - 1000 mm | WS42 ASM
 

Tape extension position sensor
0 - 10 000 mm | WB100M ASM

 • tape extension position sensor 0 - 10 000 mm | WB100M ASM
 

Absolute draw wire position sensor
0 - 60 000 mm | POSIWIRE serie ASM

 • absolute draw wire position sensor 0 - 60 000 mm | POSIWIRE serie ASM
 

Tape extension position sensor
WB12 Series ASM

 

Tape extension position sensor
0 - 19 000 mm | WB17KT ASM

 • tape extension position sensor 0 - 19 000 mm | WB17KT ASM
 

Explosion proof draw wire position sensor
WS12EX POSIWIRE® Series ASM

 

Các sản phẩm khác


Link Exchange: Duong Ren - Kinh Hien Vi - Panme - Ban Map - Thuoc Cap
TTECH Plus