Cảm biến vị trí góc quay tuyệt đối - Abs Encoder

Cảm biến vị trí góc quay tuyệt đối - Abs Encoder

Cảm biến vị trí góc quay tuyệt đối - Absolute Rotary Encoder

 
 
 
84(024) 3750 5142
tshops - sieu thi thiet bi cong nghiep

Absolute rotary encoder ø 68 mm ASM

  • absolute rotary encoder ø 68 mm ASM
 

Absolute rotary encoder ø 36 mm ASM

  • absolute rotary encoder ø 36 mm ASM
 
 

Absolute rotary encoder IP67 / IP69K ASM

  • absolute rotary encoder IP67 / IP69K ASM
 

Magnetic absolute rotary encoder
POSIROT ASM

  • magnetic absolute rotary encoder POSIROT ASM
 

Các sản phẩm khác


Link Exchange: Duong Ren - Kinh Hien Vi - Panme - Ban Map - Thuoc Cap
TTECH Plus