Cảm biến vị trí góc quay tương đối - Inc. Encoder

Cảm biến vị trí góc quay tương đối - Inc. Encoder

Cảm biến vị trí góc quay tương đối - Incremental Rotary Encoder

 
 
 
84(024) 3750 5142
tshops - sieu thi thiet bi cong nghiep

Magnetic incremental rotary encoder
max. 184 320 ppr | PMIS4 / PMIR7 ASM

  • magnetic incremental rotary encoder max. 184 320 ppr | PMIS4 / PMIR7 ASM

 

Magnetic incremental hollow shaft rotary encoder
max. 184 320 ppr | PMIS4 / PMIR7N ASM

  • magnetic incremental hollow shaft rotary encoder max. 184 320 ppr |  PMIS4 / PMIR7N ASM

 

 

Magnetic incremental rotary encoder
max. 327 680 ppr | PMIS4 / PMIR5 ASM

  • magnetic incremental rotary encoder max. 327 680 ppr | PMIS4 / PMIR5 ASM

 

 

Các sản phẩm khác


Link Exchange: Duong Ren - Kinh Hien Vi - Panme - Ban Map - Thuoc Cap
TTECH Plus