Can nhiệt - Cặp nhiệt ngẫu (kiểu J, T, K, S, R, B...)

Can nhiệt - Cặp nhiệt ngẫu (kiểu J, T, K, S, R, B...)

Can nhiệt loại (kiểu) K, S, B, R, J, Cảm biến nhiệt độ PT100, PT1000


Đang cập nhật...

 
 
 
84(024) 3750 5142
tshops - sieu thi thiet bi cong nghiep

 

Link    http://www.termotech.com/dati_tc_gb.html

 

Download

 

 

TYPE
JIS C 1602
ANSI MC 96.1
DIN 43710
EN 60584-2
Temp. range (°C)
Grade
Tolerance
(°C)
Temp.
range (°C)
Grade
Tolerance
(°C)
Temp. range (°C)
Tolerance (°C)
Temp.
range (°C)
Grade
Tolerance (°C)
B
+200+1700
0.5
± 4°C or
± 0.5%
+800+1700
STD
± 0.5%
-
-
+600+1700
2
± 0.0025*|t|
3
± 4°C or
± 0.005* |t|
R
0+1600
0.25
± 1.5°C or
± 0.25%
0+1450
STD
± 1,5°C or
± 0,25%
0+600
± 3°C
0-1600
1
± 1°C or
± [1+0.003 * (T-1100)]
°C
SPC
± 0,6°C or
± 0,1%
+600+1600
± 5°C
2
± 1,5°C or
±
0.0025* |t|
S
0+1600
0.25
± 1.5°C or
± 0.25%
0+1450
STD
± 1,5°C or
± 0,25%
0-600
± 3°C
0-1600
1
± 1°C or
± [1+0.003 * (T-1100)]°C
SPC
± 0,6°C or
± 0,1%
600-1600
± 5°C
2
± 1,5°C or
±
0.0025* |t|
K
0+1000
0.4
± 1.5°C or
± 0.4%
0+1250
STD
± 2.2°C or
± 0.75%
0+400
± 3°C
-40+1000
1
± 1,5°C or
±
0.004* |t|
400+1200
± 0.75°C
0+1200
0.75
± 2.5°C or
± 0.75%
SPC
± 1.1°C or
± 0.40%
-40+1200
2
± 2,5°C or
±
0.0075* |t|
-200-0
1.5
± 2.5°C or
± 1.5%
-200-0
STD
± 2.2°C or
± 2%
-200+40
3
± 2,5°C or
±
0.015* |t|
N
0+1000
0.25
± 1.5°C or
± 0.4%
0+1250
STD
± 2.2°C or
± 0.75%
-
-
-40+1000
1
± 1,5°C or
±
0.004* |t|
0+1200
0.75
± 2.5°C or
± 0.75%
SPC
± 1.1°C or
± 0.40%
-40+1200
2
± 2,5°C or
±
0.0075* |t|
-200-0
1.5
± 2.5°C or
± 1.5%
-200-0
STD
± 2.2°C or
± 2%
-200+40
3
± 2,5°C or
±
0.015* |t|
E
0+800
0.4
± 1.5°C or
± 0.4%
0+900
STD
± 1,7°C or ± 0.50%
-
-
-40-800
1
± 1,5°C or
±
0.004* |t|
0.75
± 2.5°C or
± 0.75%
SPC
± 1°C or
± 0.40%
-40-900
2
± 2,5°C or
±
0.0075* |t|
-200-0
1.5
± 2.5°C or
± 1.5%
-200-0
STD
± 1.7°C or
± 1%
-200-40
3
± 2,5°C or
±
0.015* |t|
J
0+750
0.4
± 1.5°C or
± 0.4%
0+750
STD
± 2.2°C or
± 0.75%
0.400
± 3°C
-40+750
1
± 1,5°C or
±
0.004* |t|
0.75
± 2.5°C or
± 0.75%
SPC
± 1.1°C or
± 0.4%
400+900
± 0.75°
2
± 2,5°C or
±
0.0075* |t|
T
0+350
0.4
± 0.5°C or
± 0.4%
0+350
STD
± 0.5°C or
± 0.4%
-200+400
± 3°C
-40+350
1
± 0,5°C or
±
0.004* |t|
0.75
± 1°C or
± 0.75%
SPC
± 1°C or
± 0.75%
2
± 1°C or
±
0.0075* |t|
-200-0
1.5
± 1°C or
± 1.5%
-200-0
STD
± 1°C or
± 1.5%
-200+40
3
± 1°C or
±
0.015* |t|

 

 

 

Các sản phẩm khác


Link Exchange: Duong Ren - Kinh Hien Vi - Panme - Ban Map - Thuoc Cap
TTECH Plus